Home / GDPR

GDPR

Lugupeetud härra/proua

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine (edaspidi GDPR või üldine andmekaitsemäärus) kehtib Poolas alates 25. maist 2018. GDPRi eesmärk on ühtlustada andmekaitseseadusi kogu ELis.

Allpool leiate teavet ettevõtte ALUPROF SA 25. mai 2018 isikuandmete töötlemise reeglite kohta.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KES ISIKUANDMEID TÖÖTLEB

Teie isikuandmete vastutav töötleja on ALUPROF SA, asukohaga Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (Tel +48 33 819 53 00), e-post: aluprof@aluprof.eu

TEIE ANDMEKAITSEAMETNIK

ALUPROF SA on määranud ettevõtte andmekaitseametnikuks Michał Geilke, e-post: iod_aluprof@grupakety.com. Michał Geilke'ga saab igal ajal ühendust võtta mis tahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes.

 

MIKS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Töötajate värbamine
Kui kandideerite Aluprofis töötamiseks mõnele ametikohale, kasutatakse teie andmeid värbamisprotsessis (vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b).

Müügiprotsess
Kui olete meie klient, kasutatakse teie andmeid müügiga seotud eesmärkidel (vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b). See kehtib eelkõige maksete, kauba kättetoimetamise koha, tellimuse täitmiseks volitatud isikute, müügidokumentide väljastamise ja garantiiõiguste teostamise kohta.

Ostuprotsess
Kui me hakkame teie kliendiks, kasutatakse teie andmeid ostuprotsessi läbiviimiseks (vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b). See kehtib eelkõige maksete, saatja kontaktandmete ja tellimuse täitmiseks volitatud isikute kohta.
Veebilehtede www.dom.aluprof.eu ja www.aluprof.eu hooldus

Töötleme teie isikuandmeid meie veebisaidi funktsionaalsuse tagamiseks (vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a ja b). TÄHTIS! Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne taganemist toimunud töötlemise seaduslikkust. Isikuandmeid töödeldakse kuni nõusoleku tühistamiseni. Lisaks on meie ettevõtte kasutatav õiguslik alus GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f (töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õiguspäraste huvidega seoses). See tähendab, et võite oma olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta.

See kehtib eelkõige selleks, et tagada:

 • meie päringuvormide kasutamine,
 • meie tootekonfiguraatorite kasutamine.

Turunduseesmärgid
Töötleme teie isikuandmeid oma turunduseesmärkidel, eelkõige meie tootepakkumise reklaamimiseks, kuid alles pärast seda, kui oleme saanud teie nõusoleku vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a, et me kasutame teie e-posti aadressi, et teavitada teid meie uutest toodetest, sündmustest ja kampaaniatest. TÄHTIS! Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta enne taganemist toimunud töötlemise seaduslikkust. Isikuandmeid töödeldakse kuni nõusoleku tühistamiseni.

 

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME

Me kogume ja kasutame teie isikuandmeid oma äritegevuseks mõistlikult vajalikel eesmärkidel, eelkõige:

 • identifitseerimisandmed (nt nimi ja perekonnanimi),
 • kontaktandmed (nt postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber),
 • teie kinnisvarateave.

Mõnel juhul võime koguda ja kasutada isikuandmeid isikute kohta, kellega meil on või kellega me võime sõlmida partnerlussuhteid, näiteks potentsiaalsed kliendid.

Mõningatel juhtudel võime koguda teie kohta teavet isegi siis, kui me teiega otseselt koostööd ei tee. See võib juhtuda näiteks juhul, kui teie andmed on meile esitatud meie klientide poolt, eriti kui olete:

 • seaduslik esindaja (volikiri),
 • meie kliendi või äripartneri töötaja,
 • meie kliendi või äripartneri töötaja,
 • meie partnerite poolt meile saadetud isik.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Aluprof SA õigustatud huvi (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). See tähendab, et võite oma olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta.

 

MILLISTEL ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEME

Teie andmete töötlemise aluseks on eesmärk, milleks neid töödeldakse, st

 • töötleme teie tellitud kaupade või ärilepingute alusel töödeldud tellimustega seotud isikuandmeid, mis hõlmavad kauba, kindlustuse ja garantiide andmist,
 • Teie isikuandmed esitatakse vormingutes, mis on saadaval www.dom.aluprof.eu,
 • Töötleme andmeid veebisaidi www.dom.aluprof.eu kasutamise kohta küpsiste abil, kasutades telekommunikatsiooniseaduse artikli 173 kohaselt antud nõusolekut.

 

KELLELE ME TEIE ISIKUANDMEID EDASTAME

Eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks võime esitada teie isikuandmeid:

 • teenuseosutajatele, kes osutavad teenuseid meie nimel, nt valitud toote jaemüüjad,
 • transpordifirmadele
 • meie veebisaidi hosting- ja hooldusettevõttele,
 • finants- või õigusasutustele, riigiasutustele taotluse alusel seadusega lubatud ulatuses,
 • teatud reguleeritud kutsealade esindajatele, nagu advokaadid ja audiitorid.

 

KUI KAUA TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Me hoiame teie isikuandmeid kehtivast seadusest tuleneva või mõne muu ajavahemiku jooksul, mis sõltub töötlemise eesmärgist, eelkõige:

 • müügi / ostmise eesmärgil kogutud andmeid säilitatakse lepingu kehtivusaja jooksul; pärast seda ajavahemikku töödeldakse teie andmeid kuni kümme aastat,
 • kontaktvormidest saadud andmeid säilitatakse 3 aastat alates vormi registreerimisest / saatmisest.

 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED

Teil on kohaldatava õiguse kohaselt järgmised õigused:

 • õigus andmetele juurdepääsuks – võite küsida teavet teie poolt töödeldavate andmete kohta;
 • õigus oma andmete parandamiseks – kui leiate, et teie poolt töödeldavad andmed on ebatäpsed või puudulikud, võite taotleda oma andmete muutmist;
 • õigus oma andmete kustutamise taotlemiseks – võite taotleda, et teie kohta säilitatavad isikuandmed kustutatakse, kui see on seadusega lubatud;
 • õigus teie andmete töötlemise piiramiseks – kui arvate, et meie poolt töödeldavate andmete ulatus on liiga lai, on teil õigus taotleda selle ulatuse piiramist;
 • õigus vastuväidete esitamiseks – saate esitada vastuväiteid edasise andmetöötluse vastu;
 • õigus oma nõusoleku tagasivõtmiseks – kui olete andnud andmete töötlemiseks nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta;
 • õigus oma andmete edastamiseks – võite taotleda, et me edastaksime teie andmeid teisele majandusüksusele ja saada oma andmetest koopiaid.

 

Samuti on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, pöördudes isikuandmete kaitsebüroo juhataja poole.

Kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigustest, saatke e-kiri aadressile iod_aluprof@grupakety.com või kirjutage meile: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga: Michał Geilke, e-post: iod_aluprof@grupakety.com